İşçinin İş Bırakma Eylemine Katılması

İşçinin İş Bırakma Eylemine Katılması

İşçinin İş Bırakma Eylemine KatılmasıGiriş:

İşçinin işyerinde iş bırakma eylemine katıldığının tespit edilmiş olduğundan işverenin haklı nedenle iş akdi feshi uygulaması

Özet:

Davacı işçi, işverence iş sözleşmesinin nedensiz olarak feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuş, davalı işveren ise davacının diğer bazı çalışanlarla birlikte toplu olarak kanunsuz iş bırakma eylemine katıldığını ve bu nedenle 1475 Sayılı İş Kanununun 17/II-f ve g maddeleri uyarınca davacının İş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece, davacı işçinin eyleme katıldığına dair somut bir delil bulunmadığı gerekçesiyle her iki tazminat isteğinin kabulüne karar verilmiştir. Dosya içerisindeki noter tespit tutanaklarında 24.10.2000 ve sonraki günlerde işyerinde eyleme katılmayarak çalışan işçilerin isimleri tespit edilmiş ve davacı işçinin ismine bu tutanaklarda rastlanmamıştır. Yine, işyerinde işveren yetkilileri ile bazı çalışanlar tarafından tutulan tutanakta eyleme katılan isçilerin isimlerine ver verilmiş ve davacının ismi bu tutanakta yer almıştır. Ayrıca, Bölge Çalışma Müdürlüğü iş müfettişliği tarafından düzenlenen tutanakta da aynı hususlara yer verilmiştir. Böyle olunca davacının işyerinde iki gün süreyle çalışmadığı tutanaklar ile tanık beyanları ve tüm dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Bahsi geçen eylem sebebiyle işverence davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin kabulü gerekir. Davacı işçinin ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanması söz konusu olmadığından mahkemece anılan isteklerin reddine karar verilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.