Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 49)

Sizin Sorduklarınız

İş Sözleşmesi İle Çalışan Sigortalıların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları Nelerdir?

5510 sayılı Yasa ile getirilen genel sağlık sigortası hükümleri gereği; İş sözleşmesine dayalı olarak genel sağlık sigortası olanların bu kapsamdaki sigortalılığı fesih tarihinden itibaren 10. gün sona ermektedir. Ancak; fesih tarihinden önceki bir yılda en az 90 gün zorunlu sigortalılığı bulunanlar, 90 gün süre ile sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekteler.

Devamı »

Askerlik Borçlanması Yapılabilmesi İçin Gerekenler Nelerdir?

5510 sayılı Yasa’nın 4/1-A fıkrasında düzenlenen sigortalılar (eski SSK), askerlik görevinde geçirdikleri süreleri borçlanabilmektedirler. Borçlanmanın mümkün olabilmesi için; (askerlik görevinde geçirilen sürenin) askerlik şubelerince veya kuvvet komutanlıklarınca onaylanan, kurumca belirlenen örnek belge ile başvurulması, başvurunun SGK il/merkez müdürlüklerine yapılması, prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında sigortalı tarafından belirlenen …

Devamı »

Sigortalıların Prime Esas Kazançlarını Ve Prime Tabi Olmayan Ödemeleri Açıklar Mısınız?

506 sayılı SSK Kanunu’na tabi sigortalıların prime esas kazançları 5510 sayılı Yasa’nın 8. maddesinin 1. fıkrasında açıklanmaktadır. Yapılan düzenleme uyarınca prime tabi tutulacak, kısmen prim muafiyeti uygulanacak, tümüyle prim kesintisinden muaf tutulacak ödemelere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Devamı »

SSGSS Kanunu’na Göre İş Sözleşmesi İle Çalışan Sigortalıların Ssk Sigorta Prim Oranları Nedir?

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSS) 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasa ile, eski SSK sigortalılarının yeni durumda düzenlenen sigorta prim kolları ve bu kollara ilişkin prim kesintisi oranları aşağıda yer almakta.

Devamı »

Sigortalıların İşten Ayrılmaları Durumunda Sgk’ya Bildirimde Bulunulması Gerekir Mi?

5510 sayılı yasa ile birlikte işten ayrılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi yönünde hüküm getirilmiştir. Söz konusu yasanın tüm hükümleri 01.10.2008 tarihinde geçerlilik kazanmış olduğundan, işlemlerin yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

Devamı »

Sosyal Güvenlik Reformu İle Evlilik Nedeni İle İşten Ayrılan Kadınların Kıdem Tazminatı Alma Hakları

Sosyal güvenlik reformuna ilişkin en temel yasa durumunda olan 5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Söz konusu yasa, sigortalılık ve emeklilik haklarına ilişkin uygulama esaslarını belirlemektedir.

Devamı »

Ekim Ayı İle Birlikte Sosyal Güvenlik Destek Primine Dayalı Çalışma Yürürlükten Kalkacak Mıdır?

5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Kanun ile sigortalılık ve emeklilik hak ve işlemleri konusunda pek çok yeni düzenleme hayatımıza girmektedir. Bunlardan biri de sosyal güvenlik destek primine SGDP dayalı olarak çalışan sigortalıları ilgilendirmektedir.

Devamı »

İşten Ayrılarak İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanan Bir İşçiye Ödenecek Tutar Neye Göre Belirlenir?

İşsizlik sigortası konusundaki düzenlemeler 4447 sayılı Yasayla yapılmaktadır. Getirilen düzenleme gereği, herhangi bir işçinin işsizlik ödeneğine hak kazanması  durumunda, günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama net kazancının %40’ıdır. İşçiye verilecek ödenek tutarı, ödeneğin verildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin %80’iyle  …

Devamı »

Emeklilik Süresi Gelmiş Bir Kişi, İşverenin İsteğiyle Emekliye Ayrılmak Zorunda Kalabilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun feshin geçerli nedene dayandırılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı 18. maddesi, fesih için neden olarak kabul edilebilecek ve edilemeyecek konular hakkında detaylı bilgiler vermektedir.

Devamı »