Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 49)

Sizin Sorduklarınız

Hafta Tatili Ücreti

Hafta tatili ücreti nedir hangi durumlarda ödenir? 4857 sayılı iş kanununun 46. maddesi hafta tatili hakkını düzenlemektedir. Buna göre; haftanın iş günlerinde eksiksiz olarak çalışmış olan işçiye 7 günlük zaman diliminde 24 saat kesintisiz dinlenme (hafta tatili) verilmesi esastır. Hafta tatili gününün ücreti herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın işveren tarafından …

Devamı »

Yeni İş Arama İzni Nedir?

Yasal düzenleme gereği 4857/17, iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa bildirilmesi esastır. Çalışma sürelerine bağlı olarak 2 ile 8 hafta arasında değisen sürelerle bildirim süresi uygulanmaktadır. İş sözleşmesinin bildirim süresine bağlı kalınarak feshi halinde, bildirim süresi boyunca işçiye yeni iş arama izni …

Devamı »

İsteğe Bağlı Sigortalılık

İsteğe bağlı sigortalılık hükümlerinden yararlanma şartları nelerdir? 5510 sayılı Kanun gereği zorunlu sigortalılığı bulunmayan veya ay içinde 30 günden eksik çalışanlar, sigortalılığı nedeni ile aylık bağlanmamış olanlar, 18 yaşını doldurmuş olmaları koşulu ile isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinden yararlanabilmektedirler. İsteğe bağlı sigortalı olunabilmesi için kuruma (SGK) yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Devamı »

Şubat Ayında Çalışan Sigortalının Prim Günü

Şubat ayında çalışan bir sigortalının bildirimi kaç gün üzerinden yapılmaktadır? Sigortalıların bildirimleri tam olarak çalıştıkları aylarda ayın kaç gün sürdüğüne bakılmaksızın 30 gün üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda, herhangi bir sigortalının Şubat ayında eksik çalışması bulunmaması halinde ilgili aydaki prim günü 30 olacaktır. Öte yandan; herhangi bir ay içinde eksik çalışması …

Devamı »

Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesinde yapılan düzenleme doğrultusunda 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere ücretlerin vergilendirilmesi sırasında asgari geçim indirimi AGI uygulanmaktadır.

Devamı »

İhbar Tazminatına Hak Kazanma

İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir? 4857 sayılı İş kanunu 17. madde uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esastır. Madde gereğince; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda …

Devamı »

İşverenin İkramiye Uygulamasına Son Vermesi

İşveren, ikramiye uygulamasına tek taraflı olarak son verebilir mi? Yasal düzenlemeler açısından çalışanlara ikramiye ödenmesi yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır. İkramiye uygulamaları iş sözleşmelerinde tarafların karşılıklı anlaşmalarına dayalı olarak düzenlenmektedir. Böylesi bir durumda, ikramiye çalışanın yasal hakları arasında sayılmaktadır. İş sözleşmesinde açık bir hüküm bulunmamakla birlikte düzenli olarak ikramiye ödenen bir …

Devamı »

Özel Sigorta Primlerinin Gelir Vergisi Matrahından İndirilmesi

Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik sistemi katkı payı ödemelerinin gelir vergisi matrahından indirilmesine ilişkin esaslar nelerdir? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında gerek çalışanlar tarafından kendi adlarına, gerekse işverenler tarafından çalışanları adına ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik sistemi katkı payı ödemeleri; gelir vergisi matrahının saptanması …

Devamı »

Banka Aracılığı İle Ücret Ödenmesi Zorunluluğu

Ücretlerin banka aracılığı ile ödenmesi zorunluluğu hangi işverenleri kapsıyor? Ücret iş hukuku içinde özel bir yere sahiptir. Çalışanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendirilen ücret konusundaki temel düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü bir kişi …

Devamı »

Sağlık Nedenlerinden Kaynaklanan Devamsızlıklara Dayanılarak İş Sözleşmesinin Feshedilmesi

İş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık nedenlerinden kaynaklanan devamsızlıklara dayanılarak feshi mümkün müdür? İş sözleşmelerinin işveren tarafından sağlık nedenlerinden kaynaklanan devamsızlığa dayanılarak feshi söz konusu olabilmektedir. 4857/25  kapsamında işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı düzenlenmektedir. İlgili maddenin I fıkrasında iş sözleşmelerinin işveren tarafından sağlık nedenlerine dayalı olarak feshine ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

Devamı »