Güncel

Asgari Ücret Yönetmeliği

 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004                   Resmi Gazete Sayısı: 25540   BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esaslar, Komisyonun toplanma ve çalışma şekli ile komisyonun başkan, üye ve raportörlerine verilecek huzur hakkına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Devamı »

Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim Ve Teftişi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004                            Resmi Gazete Sayısı: 25540   BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; askeri işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim …

Devamı »

Taleple Bağlılık İlkesi

Taleple Bağlılık İlkesi Giriş: İşe iade davasında işçinin yasal belirtilen miktardan daha az tazminat talep etmesi durumunda taleple bağlılık ilkesi dorultusunda hareket edilir. Özet: Sendikal nedenle fesihlerde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilmesi gerekir ise de, davacının talebinin göz önünde tutulması gerekmiştir. Ayrıca, Dairemizin kararlılık kazanan …

Devamı »

İş Akdi Feshi

İş Akdi Feshi Giriş: Taşeron  işçisi olarak görünen işçinin Asıl İşveren Alt İşveren ilişkisinin muvazaalı olduğu durumda asıl işverenin işçiyi işyerine almadığı tarih fesih tarihi olarak görülmelidir. Özet: Davacı, dilekçesinde davalılardan TKS AŞ. İşyerinde adıgeçen işverenin işçisi olarak çalıştığını, işyerinde daha önce işçi olarak çalışan ÖO isimli şahsın muvazaalı şekilde …

Devamı »

Asıl Alacağın Ödenmesi Sırasında Faizin Ödenmesi

Asıl Alacağın Ödenmesi Sırasında Faizin Ödenmesi Giriş: Asıl alacağın ödenmesi sırasında faiz alacağının saklı tutulmaması  halinde tekrar istemenin mümkün olmadığı Özet: Davacının kıdem tazminatının geç ödenmesinden kaynaklanan faiz isteği hüküm altına alınmış ise de, dosya içeriğine göre kıdem tazminatının ödenmesi sırasında veya öncesinde davacının faiz hakkını saklı tuttuğuna dair ihtirazı …

Devamı »